zabezpečujeme
vzdelávanie

WORKSHOPY PRVEJ POMOCI

Aktívne tréningy pre verejnosť a klientov s cieľom praktického zvládnutia manažmentu o kriticky chorú osobu z pohľadu laika.

KURZY PRVEJ POMOCI

Sprostredkovanie a realizácia akreditovaných kurzov prvej pomoci MZ SR pre žiadateľov o vodičské oprávnenie, ale aj iných záujemcov či organizácie.

POUŽÍVANIE DEFIBRILÁTORA

Praktické a jednoduché vzdelávanie zamerané na problematiku náhleho zastavenia krvného obehu s následným účinným a bezpečným použitím AED.

BOZP A PO

Kvalitné školenia z oblasti BOZP a požiarnej ochrany sprostredkované osvedčenými bezpečnostnými technikmi z radov skúsených hasičov a bezpečnostných manažérov.

SME PROFESIONÁLI V
HRDINSKÝCH UNIFORMÁCH

Strategickou súčasťou nášho firemného portfólia je systematické vzdelávanie širokej verejnosti v základoch predlekárskej prvej pomoci. Činnosti súvisiace so vzdelávaním detí aj dospelých pri záchrane ľudského života realizujeme vždy individuálnou formou a po dohode s klientom. Vzdelávanie klientov zabezpečujeme v slovenskom, maďarskom a anglickom jazyku.

Vzdelávacia aktivita v oblasti predlekárskej prvej pomoci so zameraním na praktické zvládnutie manažmentu o kriticky chorú osobu v rozsahu laickej prvej pomoci s cieľom zvládnutia rozpoznania závažných stavov a aplikovania účelných a overených postupov pri záchrane života.

image

KONTAKTNÝ FORMULÁR

SÚHLASÍM SO SPRACOVANÍM OSOBNÝCH ÚDAJOV

ODOSLAŤ SPRÁVU

2020 © EVENT MEDICAL SOLUTIONS

DESIGN AND CODE BY PROJECT-SAMSON

Zásady ochrany osobných údajov a podmienky používania

Autorské práva

Vlastníkom a prevádzkovateľom internetových stránok www.eventmedical.sk je spoločnosť ZÁCHRANNÁ SLUŽBA – Event Medical Solutions, s.r.o. so sídlom Vajnorská 3371/142 832 57 Bratislava - mestská časť Nové Mesto, zapísaná v obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I., oddiel: Sro, vložka č. 137500/B ako spoločnosť s ručením obmedzeným, ktorá je v súlade so zákonom č. 618/2003 Z.z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (autorský zákon) v znení neskorších predpisov, oprávnená vykonávať majetkové práva k týmto internetovým stránkam (ďalej len „Prevádzkovateľ „).

Prevádzkovateľovi prináležia všetky autorská práva k akémukoľvek obsahu, ktorý Prevádzkovateľ umiestňuje na stránkach www.eventmedical.sk, vrátane textu, designu stránok, technických náčrtov, grafiky, všetkých zobrazení na týchto stránkach, ako aj k výberu a spôsobu usporiadania súborov obsiahnutých na týchto stránkach.

Práva a povinnosti Prevádzkovateľa a užívateľov pri používaní týchto stránok sa riadia týmito pravidlami využívania internetových stránok www.eventmedical.sk (ďalej len „Pravidlá“ ). Pravidlá sa vzťahujú na všetky osoby, ktoré navštívia tieto stránky (ďalej len „Užívatelia“). Užívateľ vyjadrí súhlas s Pravidlami tým, že vstúpi na ktorúkoľvek z webových stránok Prevádzkovateľa, či akýmkoľvek spôsobom použije akúkoľvek informáciu umiestnenú v rámci webových stránok Prevádzkovateľa.

Zverejnenie akýchkoľvek údajov či informácií na stránkach www.eventmedical.sk, s výnimkou tohto dokumentu, nemá povahu žiadneho právneho úkonu, pokiaľ nebude v jednotlivých prípadoch výslovne stanovené inak.

Ochrana dát

Zhromažďovanie informácií a ich využitie

Prístup na stránky www.eventmedical.sk môže byť zo strany Prevádzkovateľa podmienený poskytnutím niektorých osobných údajov Užívateľa v zmysle zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov a v znení neskorších predpisov. V takomto prípade bude Prevádzkovateľ s týmito údajmi nakladať v súlade s platnými právnymi predpismi. Poskytnutím týchto údajov Užívateľ podľa § 7 ods. 2 zákona o ochrane osobných údajov udeľuje Prevádzkovateľovi záväzný a výslovný súhlas so spracovaním poskytnutých osobných údajov a ďalším poskytovaním týchto osobných údajov spôsobom a na účely súvisiace s podnikateľskou činnosťou Prevádzkovateľa a účely uvedené nižšie, a to na dobu nevyhnutne potrebnú zo strany Prevádzkovateľa, najneskôr však do odvolania tohto súhlasu Užívateľom. Súhlas je možné odvolať písomnou žiadosťou Užívateľa.

Poskytovanie osobných údajov

Prevádzkovateľ spolupracuje so subjektmi, ktoré mu poskytujú rôzne služby. Tieto subjekty, pokiaľ sú na to oprávnené, môžu nakladať s osobnými údajmi Užívateľa, pričom s týmito informáciami pracujú len pri plnení svojich povinností a nesmú ich použiť na iný účel, s čím Užívateľ výslovne súhlasí. Prevádzkovateľ nepredáva, neprevádza a neposkytuje osobné údaje tretím stranám. Prevádzkovateľ si však vyhradzuje právo použiť alebo poskytnúť akýkoľvek údaj, ak to vyžaduje osobitný zákon, ak je to potrebné na ochranu integrity siete, na splnenie požiadaviek Užívateľa alebo na účely súdneho konania a vyšetrovania vo verejnom záujme.

Cookies

„Cookies“ sú informácie, ktoré sú z internetovej stránky presunuté na hard disk počítača Užívateľa. Cookies umožňujú internetovej stránke zapamätať si dôležité informácie, ktoré Užívateľovi uľahčia jej ďalšie používanie. Ako väčšina internetových stránok, aj stránky Prevádzkovateľa používajú cookies. Na základe anonymných dátových objektov napríklad Prevádzkovateľ sleduje celkový počet návštevníkov na týchto stránkach. Pokiaľ nechce Užívateľ cookies používať alebo ak chce, aby internetový prehliadač použitie cookies oznámil, musí si vo svojom internetovom prehliadači vybrať príslušnú voľbu. Ak Užívateľ zablokuje všetky cookies, nebude môcť využiť niektoré funkcie týchto stránok.

Odkazy na iné stránky

Na stránkach www.eventmedical.sk sú uvedené odkazy na stránky, nad ktorými nemá Prevádzkovateľ kontrolu. Pokiaľ Užívateľ navštívi niektorú z týchto stránok, mal by sa zoznámiť s ich zabezpečením ochrany osobných údajov. Prevádzkovateľ nenesie akúkoľvek zodpovednosť za postupy a politiku konanie iných subjektov.

Zmeny v postupoch ochrany osobných údajov

Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo akokoľvek a kedykoľvek meniť svoje postupy ochrany osobných údajov , pričom aktuálny stav bude vždy umiestnený na týchto stránkach.

Správanie Užívateľov

Pri použití týchto stránok Užívateľ nesmie zasahovať do bezpečnosti týchto stránok, nemôže tieto stránky využívať na prenášanie škodlivých súborov a snažiť sa preniknúť do verejne neprístupných miest týchto stránok. Užívateľ je tiež povinný zachovávať autorské práva Prevádzkovateľa k týmto stránkam.

Zodpovednosť a právna príslušnosť

Prípadné riziká plynúce Užívateľovi z používania týchto stránok, sa v plnej miere vzťahujú na Užívateľa a Prevádzkovateľ za ne nenesie akúkoľvek zodpovednosť. Všetky spory vzniknuté v súvislosti s využívaním týchto stránok, budú prejednané miestne príslušným súdom v Slovenskej republike a v súlade s právnymi predpismi Slovenskej republiky. Ustanovenia Pravidiel, ktoré sa z akéhokoľvek dôvodu stanú nevymáhateľné budú považované za oddeliteľné od zostávajúcich ustanovení a na ich platnosť a vymáhateľnosť nebudú mať vplyv.

logo

Informovaný súhlas

Zaškrtnutím políčka vyjadrujem v zmysle zákona č. 576/2004 Z. z. súhlas, že:

a) si na vlastnú žiadosť objednávam u spoločnosti ZÁCHRANNÁ SLUŽBA – Event Medical Solutions, s.r.o. (ďalej len „Koordinátor“) uskutočnenie výjazdu sanitným vozidlom za účelom odberu a transportu biologického materiálu k laboratórnej diagnostike vzoriek (ďalej len „Manažment testovania“) a sprostredkovanie laboratórnych vyšetrení uvedených v žiadanke (ďalej len „Vyšetrenie“) prostredníctvom spoločnosti Medirex, a.s. (ďalej len „Poskytovateľ“);

b) som bol oboznámený s cenou Manažmentu testovania a Vyšetrenia podľa cenníka Koordinátora a Poskytovateľa a súhlasím s uhradením ceny Manažmentu testovania a Vyšetrení Koordinátorovi a Poskytovateľovi, keďže Manažment testovania a Vyšetrenia nie sú hradené zo zdravotného poistenia (§ 8 písm. a) zákona č. 577/2004 Z. z.);

c) pred uskutočnením Manažmentu testovania a Vyšetrení som bol zrozumiteľne, ohľaduplne a bez nátlaku informovaný o účele, povahe, možnostiach, ďalších alternatívach, následkoch a rizikách Manažmentu testovania a Vyšetrení (§ 6 zákona č. 576/2004 Z. z.) a mal som možnosť sa slobodne rozhodnúť pre Manažment testovania aj Vyšetrenie;

d) som bol poučený, že pri elektronickom doručení výsledkov Vyšetrení mi budú tieto sprístupnené len po uvedení dohodnutého hesla, ktoré som povinný chrániť pred stratou alebo vyzradením tretím osobám neoprávneným oboznamovať sa s výsledkami Vyšetrení;

e) som si vedomý, že výsledok vyšetrenia bude odoslaný na UVZ SR, ktoré bude postupovať v zmysle usmernenia Usmernenie hlavného hygienika Slovenskej republiky v súvislosti s ochorením COVID- 19 spôsobeným koronavírusom SARS-CoV-2

zároveň týmto beriem na vedomie, že:

a) Koordinátor ako sprostredkovateľ a poskytovateľ súčinnosti a Poskytovateľ je ako prevádzkovateľ SVaLZ oprávnený spracúvať moje osobné údaje uvedené v žiadanke ako aj samotnú vzorku za účelom Vyšetrenia ako aj na vedecké a akademické účely priamo na základe právnych zdravotníckych predpisov, Nariadenia GDPR č. 2016/679 a zákona č. 18/2018 Z. z. (ďalej len „Predpisy o ochrane OÚ“);

b) informácie o rozsahu práv týkajúcich sa mojich osobných údajov, vrátane práva podať sťažnosť dozornému orgánu a práva odvolať súhlas v niektorých prípadoch Poskytovateľ zverejnil na webstránke www.laboratornadiagnostika.sk/osobneudaje;

c) pre dosiahnutie účelu poskytnutia osobných údajov sú Koordinátor aj Poskytovateľ oprávnení sprístupniť moje osobné údaje sprostredkovateľom, a to najmä spoločnostiam v rámci skupiny MEDIREX GROUP;

d) zodpovednú osobu Poskytovateľa v oblasti ochrany osobných údajov môžem kontaktovať emailom na emailovej adrese dpo@medirex.sk;

e) Poskytovateľ nenesie zodpovednosť za následky, ktoré môžu vzniknúť v dôsledku toho, že som poskytol Poskytovateľovi nepravdivé alebo neúplné informácie pri vstupnej konzultácii pred Vyšetrením, alebo som pre Vyšetrenie poskytol vzorku, ktorá nebola odobratá priamo Poskytovateľom;

f) Poskytovateľ si vyhradzuje právo niektoré parametre vzorky vyšetriť, len ak sú dané parametre indikované mojím ošetrujúcim lekárom;

g) výsledky Vyšetrení nie je možné použiť na právne účely a sú informatívne, poskytnutie samotných výsledkov Vyšetrení ani následná interpretácia Výsledkov Poskytovateľom alebo mnou samotným nenahrádza rozhodnutie lekára o zvolenom postupe stanovenia diagnózy a na ňu nadväzujúce určenie liečby, a že Poskytovateľ v tomto smere nepreberá žiadnu zodpovednosť.

logo

Prehliadaním tohto webu súhlasíte s používaním cookies.

Udeliť automaticky súhlas a nezobrazovať naďalej.